บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

วันนี้ ทีมข่าว dailyliveexpress ได้ รวบรวมบทสวดมนต์ก่อนนอนยอดนิยมมาฝากกัน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปฏิบันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทแผ่เมตตา (ให้ตนเอง)

อะหัง สุขิโต โหมิ

นิททุกโข โหมิ

อะเวโร โหมิ

อัพยาปัชโฌ โหมิ

อะนีโฆ โหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

(ความหมาย : ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากทุกข์ ปราศจากเวร ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ปราศจากความทุกข์ทางกายทางใจ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด)

บทแผ่เมตตา (ให้ผู้อื่นและสัตว์โลก)

สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ในกรณีที่จำบทสวดไม่ได้ หรือไม่สันทัดภาษาบาลี แนะนำให้ตั้งนะโม 3 จบ และสวดบทบูชาพระรัตนตรัย (อะระหัง..) แล้วตามด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาให้ตนเองและสัตว์โลก กล่าวคำขอพรให้ปราศจากทุกข์ภัย เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ ไม่ผิดหลักธรรมใดๆ และช่วยให้จิตใจสงบเช่นกัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ