เผยเอกสาร ที่ใช้ กู้ 50000

เผยเอกสาร ที่ใช้ กู้ 50000

วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าว dailyliveexpress รายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้เปิดตัวสินเชื่อตัวใหม่ ยอดการกู้ออมสิน ไม่เกิน 50000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยคนมีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19 โดยรายละเอียดของโครงการกู้ 50000 มีดังนี้

ชื่อโครงการ

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วงเงินกู้สูงสุด

ไม่เกิน 50000 บาท

เงื่อนไขดอกเบี้ยและระยะเวลา

อัตรา 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี โดย 6 เดือนแรกไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

จำนวนการรับสินเชื่อ

มีวงเงินทั้งหมด 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็นจำนวนคนขั้นต่ำประมาณ 2 แสนคน

วันสิ้นสุดโครงการ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หลักฐานที่ใช้กู้ แบ่งเป็น

1 ผู้ประกอบการรายย่อย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น

ไม่ต้องตรวจกิจการ

2 ผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด

เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

ช่องทางการลงทะเบียน

เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ