ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 10 เลิกเคอร์ฟิว 5 ทุ่มคืนวันอาทิตย์ 14 มิถุนายน นี้

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 10 เลิกเคอร์ฟิว 5 ทุ่มคืนวันอาทิตย์ 14 มิถุนายน นี้

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 10

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

โดยมีรายละเอียดสรุปว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563 นั้น

โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ cd 19 เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย.2563

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ